Hỏi đáp  Liên hệ  Góp ý  Thư điện tử  Web liên kết  Cấu trúc Web  Đăng Nhập 
Thứ Hai, 08/02/2016 12:03:19 SA Vĩnh Long nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, với dân số trên 1 triệu người, gồm các dân tộc kinh, Khmer và Hoa cùng làm ăn, sinh sống trên một diện tích 147.500 ha. Vĩnh Long ngày nay là một phần của Long Hồ dinh, được hình thành từ năm 1732, bao gồm các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và một phần của Cần Thơ. Vĩnh Long có tiềm lực kinh tế rất lớn   Tìm Kiếm
Sơ đồ tổ chức bộmáy

1. Lãnh đạo Sở:

Sở Kế hoạch và Đầu tư có Giám đốc và 03 Phó Giám đốc; 
Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định;
Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở; 
Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan có thẩm quyền ban hành và theo các quy định của Nhà nước về quản lý cán bộ, công chức.
Việc điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật. 
2. Cơ cấu tổ chức:
a.  Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:
- Phòng Tổng hợp;
- Phòng Kinh tế;
- Phòng Văn hóa - Xã hội;
- Phòng Giám sát đánh giá đầu tư và Quản lý vốn phi Chính phủ nước ngoài.
b.  Phòng Đăng ký kinh doanh
c.  Văn phòng
d.  Thanh tra
đ.  Đơn vị sự nghiệp trực thuộc: 
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp. 
(Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND, ngày 04/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long). 
 
Thông tin văn bản mới Đóng

 

 

Nghị quyết số 117/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 về thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QPAN năm 2015.

 

Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015

 

Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Long năm 2015.

 

Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

 
Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/09/2012 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

Nghị định số 66/2012/NĐ-CP ngày 06/09/2012 của Chính phủ : Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/04/2012 của Chính phủ : Về chế độ phụ cấp công vụ

 

Thông tư số 02/2012/TT-BKHĐT ngày 04/04/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh

 

Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch  tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu

 

 

Kênh thông tin khác Đóng

Triển lãm hội chợ thành tựu 10 năm xây dựng và phát triển đồng bằng sông Cửu Long