Hỏi đáp  Liên hệ  Góp ý  Thư điện tử  Web liên kết  Cấu trúc Web  Đăng Nhập 
Thứ Hai, 08/02/2016 06:54:24 CH Vĩnh Long nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, với dân số trên 1 triệu người, gồm các dân tộc kinh, Khmer và Hoa cùng làm ăn, sinh sống trên một diện tích 147.500 ha. Vĩnh Long ngày nay là một phần của Long Hồ dinh, được hình thành từ năm 1732, bao gồm các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và một phần của Cần Thơ. Vĩnh Long có tiềm lực kinh tế rất lớn   Tìm Kiếm
Xã hội  
07/01/2013 4:11:59 CH
Chỉ thị về công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2013

Để tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương trong năm 2013, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Chỉ thị về công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2013, trong đó yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt một số công việc trọng tâm.

Cụ thể, tăng cường sự chỉ đạo, quản lý điều hành của lãnh đạo các ngành, các cấp, sự tham gia tích cực của các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định về an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa phương trong mọi tình huống; quyết tâm kiềm chế, kéo giảm tội phạm và tai nạn giao thông so với năm 2012.

Nâng cao trách nhiệm, tính chủ động tích cực của thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình chỉ đạo thực hiện; Cụ thể hóa nội dung thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn; Tổ chức sơ tổng kết rút kinh nghiệm và thông tin, báo cáo kịp thời, đúng qui định.

Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống các loại tội phạm, nhất là Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới", Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới", Chỉ thị 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sát, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông", huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, các đoàn thể chính trị, xã hội và toàn dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác của cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân về âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các phần tử phản động và các loại tội phạm, các qui định của pháp luật về phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự,…. từ đó có chủ động có biện pháp phòng ngừa thích hợp, đồng thời tích cực tham gia đấu tranh phản bác lại các luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch và kẻ xấu, tham gia các hoạt động phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, phù hợp, đạt hiệu quả cao nhất.

Thường xuyên quan tâm củng cố các tổ chức nòng cốt làm công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở như Hội đồng Bảo vệ an ninh trật tự xã, phường, thị trấn, Ban bảo vệ trật tự ấp, khóm, Đội dân phòng, phòng cháy chữa cháy, Bảo vệ dân phố, Tổ nhân dân tự quản, bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách các cơ quan, đơn vị,… để chủ động, kịp thời nắm và giải quyết có hiệu quả các vấn đề về an ninh trật tự xảy ra ngay tại cơ sở, cơ quan, đơn vị, không để phát sinh diễn biến phức tạp hoặc tạo thành điểm nóng về an ninh trật tự tại địa phương.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là công tác quản lý cư trú, quản lý xuất nhập cảnh và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Nâng cao hiệu quả, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự tại địa phương.

Đẩy mạnh công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, nhất là phong toàn dân tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh tội phạm, cảm hóa giáo dục người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư, tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học an toàn về an ninh trật tự. Tiếp tục xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình điểm an toàn về an ninh trật tự đã phát huy hiệu quả tác dụng tốt trong thời gian qua, từng bước đưa phong trào đi vào chiều sâu, thiết thực, trở thành phong trào hành động cách mạng thường xuyên của đông đảo quần chúng nhân dân.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa, ngăn chặn tệ tham nhũng, tiêu cực và các vi phạm pháp luật khác, phát huy vai trò của cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc tự kiểm tra, phòng ngừa tham nhũng tiêu cực tại cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở để cán bộ công chức và người dân cùng tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan, tổ chức, nhất là những hoạt động có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Nhà nước và nhân dân; Chủ động có các chương trình, kế hoạch phối hợp giữa cơ quan Thanh tra và Ủy ban kiểm tra Đảng các cấp trong việc thanh, kiểm tra tại một số ngành và lĩnh vực trọng điểm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua như quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, quản lý các công trình dự án, ...

Đồng thời, tiến hành rà soát và giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu kiện xảy ra trong thời gian qua, không đùn đẩy, né tránh, không để địch và phần tử xấu lợi dụng kích động quần chúng tập trung đông người kéo đi khiếu kiện tập thể, khiếu kiện vượt cấp, gây mất an ninh trật tự. Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, vận động, công khai rõ ràng các công trình, dự án sẽ triển khai thực hiện tại từng địa phương để nhân dân hiểu rõ, đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hạn chế tối đa phát sinh khiếu kiện mới, nhất là khiếu kiện giữa nhân dân với Nhà nước trong việc triển khai thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Chỉ thị cũng nêu rõ, trên cơ sở những nhiệm vụ trọng tâm trên, các ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.  Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vĩnh Long có trách nhiệm chỉ đạo toàn diện công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống các loại tội phạm, gắn với các chương trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội tại địa phương; chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, biện pháp cụ thể chỉ đạo các ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện có hiệu quả các chương trình của Chính phủ về phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, phòng chống tội phạm mua bán người, phòng chống tham nhũng, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, …tại từng địa phương.

Thông qua Chỉ thị này Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên chỉ đạo theo hệ thống dọc đến cơ sở, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm trong cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với ngành Công an và các cơ quan chức năng trong công tác phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hoá giáo dục người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư, gắn với thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "nếp sống văn minh nơi công cộng", xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy, xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn về an ninh trật tự, không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, nhất là những loại tội phạm nổi lên trong thời gian gần đây. Tăng cường hình thức xét xử lưu động, công khai rộng rãi để tuyên truyền giáo dục phòng ngừa và răn đe tội phạm.

Đồng thời, giao Giám đốc Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành liên quan giúp UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; kịp thời đề xuất các cấp khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong quá trình thực hiện, đồng thời thông báo phê bình những đơn vị, địa phương thực hiện không tốt, để tình hình tội phạm và các tai nạn, tệ nạn xã hội xảy ra phức tạp; tham mưu tổ chức tổng kết và báo cáo vào cuối năm theo qui định.

KTN (01/CT-UBND)


Các tin đã đưa
  Thành lập thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long  (07/01/2013)
  Áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới  (06/01/2013)
  Gần 100 triệu đồng mua vắc xin cúm gia cầm H5N1  (24/12/2012)
  Phê duyêt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó, khắc phục ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường do ảnh hưởng của thiên tai  (24/12/2012)
  Trên 5 tỷ thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển chăn nuôi heo và gà theo VietGAHP giai đoạn 2012 - 2015  (11/10/2012)
  Ủy quyền tổ chức tiếp nhận hồ sơ, Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường và xác nhận hoàn thành việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh  (05/10/2012)
  Tăng cường công tác đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường  (03/10/2012)
  Vĩnh Long: Thành lập Trung tâm ngoại ngữ - tin học, Trường Trung cấp nghề số 9  (03/10/2012)
  Quy định giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên  (27/09/2012)
  Hội thi sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần thứ IV, năm 2012-2013  (17/09/2012)
Thông tin văn bản mới Thông tin văn bản mới

 

 

Nghị quyết số 117/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 về thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QPAN năm 2015.

 

Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015

 

Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Long năm 2015.

 

Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

 
Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/09/2012 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng

Nghị định số 66/2012/NĐ-CP ngày 06/09/2012 của Chính phủ : Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/04/2012 của Chính phủ : Về chế độ phụ cấp công vụ

 

Thông tư số 02/2012/TT-BKHĐT ngày 04/04/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh

 

Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch  tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu

 

 

Triển lãm hội chợ thành tựu 10 năm xây dựng và phát triển đồng bằng sông Cửu Long

Web site Liên kết
Thông tin Cần biết Thông tin Cần biết
Đang truy cập
Người dùng truy cập Đang truy cập:
Khách Khách: 22
Thành viên Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng cộng: 22

Tổng số lượt truy cập Tổng số lượt truy cập